Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú zo strany správcu osobných údajov spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, a to hlavne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba: ,,Nariadenie“).


1. Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Venti Media, s.r.o., so sídlom 5. května 780/48, Praha 4, IČ: 28279549, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 215626, ktorá je prevádzkovateľom e-shope www.revitalashslovakia.sk (ďalej iba „Správca“ nebo „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje Správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie U Kanálky 4, Praha 2 - Vinohrady, adresa elektronické pošty info@venti.cz.

2. Kupujúci

Kupujúci je fyzickou osobou, podnikajúcou aj nepodnikajúcou, ktorá nakupuje od Spoločnosti tovar (ďalej iba „Kupujúci“ alebo „Subjekt údajov“).

3. Osobné údaje

Správca spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzatvorením zmluvy, resp. dokončením objednávky.

Medzi tieto údaje patrí meno, priezvisko, adresa, platobné údaje, telefón a e-mail (ďalej iba: ,,Osobné údaje“).

V prípade, že má Kupujúci vytvorený aj zákaznícky účet, je možné, že dochádza k spracovaniu aj ďalších údajov, ktoré boli Kupujúcim poskytnuté dobrovoľne.

E-mail slúži rovnako ako identifikačný údaj pre prihlásenie Kupujúceho do jeho účtu. Zároveň sa, mimo iného, využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácií.

4. Účel a právny základ spracovania Osobných údajov

4.1. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb

Osobné údaje budú spracovávané po dobu jednania o uzatvorenia zmluvy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim, a to za účelom uzatvorenia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu.

4.2. Splnenie právnej povinnosti

Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávané a uschovávané po dobu 10 rokov počínajúc rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Spoločnosťou a Kupujúcim.

Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu. Spoločnosť je oprávnená spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, údaje o tovare a údaje z komunikácie s Kupujúcim dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

4.3. Oprávnené záujmy Spoločnosti, ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti

Účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú trvá spor.

Oprávneným záujmom Spoločnosti je ďalej zasielanie obchodných vyhlásení (plošných ponúk aj individuálnych ponúk) v súlade s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia v prípade, že Spoločnosť získala podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru Kupujúcemu. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku Kupujúceho na e-shope Spoločnosti.

4.4. Marketingové a obchodné podmienky služieb Spoločnosti

Plošné zasielanie obchodných ponúk tovaru: posielanie obecných reklamných vyhlásení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania Osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

Individuálna ponuka: posielanie reklamných vyhlásení pre zhodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Spoločnosť nerobí profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, pretože sa nejedná o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania Osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvej rade sú to cookies nutné pre zaistenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom siete elektronických komunikácií, s použitím týchto cookies nie je možné vysloviť nesúhlas). Ďalej sa jedná o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Subjekt údajov vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

5. Práva subjektov údajov

5.1. Právo na prístup k Osobným údajom

Subjekt údajov má právo získať od Správcu potvrdenie či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto Osobným údajom.

5.2. Právo na opravu Osobných údajov

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania má Subjekt údajov právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

5.3. Právo na výmaz Osobných údajov

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa daného Subjektu údajov týkajú, a Správca má povinnosť Osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov stanovených Nariadením.

5.4. Právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie jeho Osobných údajov, v prípadoch stanovených Nariadením.

5.5. Právo na prenositeľnosť Osobných údajov

Za podmienok stanovených Nariadením má Subjekt údajov právo získať Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, jež poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému Správcovi, ani by tomu Správca, ktorému boli Osobné údaje poskytnuté.

5.6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov

Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich Osobných údajov spracovávaných z dôvodu oprávneného záujmu Správcu, spolu s profilovaním založeného na oprávnenom záujme Správcu. Pokiaľ sa Osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, má Subjekt údajov právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing, čo zahrňuje aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

5.7. Právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov

Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním Osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaním na e-mailovou adresu: info@venti.cz, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Správcu, či do dátovej schránky Správcu ( ID: jes954s). Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru Správcu môže odvolať tiež prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz pre odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom e-mailovom obchodnom vyhlásení.

5.8. Uplatnenie práv

Vyššie uvedené práva môže subjekt údajov uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@venti.cz,  písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: jes954s).

Pokiaľ Subjekt údajov uplatní niektoré z vyššie uvedených práv má Spoločnosť právo žiadať preukázanie totožnosti Subjektu údajov.

Spoločnosť je oprávnená v prípade opakovanej a nedôvodnej žiadosti o poskytnutí fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

5.9. Právo podať sťažnosť

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, hlavne v členskom štáte EU svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho Osobných údajov je porušené obecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V České republike je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

6. Poskytnutie a presnosť osobných údajov

Pokiaľ Subjekt údajov neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu so Spoločnosťou a poskytnúť mu tovar. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre dodanie konkrétneho tovaru zo strany Spoločnosti.

Po uplynutí lehôt uvedených v článku 4. Spoločnosť Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Subjekt údajov je povinný Spoločnosti poskytnúť iba pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Subjekt údajov, ktorý je zároveň povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene vo svojich Osobných údajov. Spoločnosť za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

7. Kategória príjemcov osobných údajov:

Spracovaním Osobných údajov môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

7.1. Doručovatelia zásielok

Spoločnosť je oprávnená poskytnúť za účelom doručenia objednaného tovaru meno, priezvisko (prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo firmu podnikajúceho fyzické osoby), titul (keď je uvedený), doručovací adresu a telefónne číslo Subjektu údajov subjektu zaisťujúcemu doručení objednaného zboží.

7.2. Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb

Spoločnosť je oprávnená poskytnúť Osobné údaje tiež osobám poskytujúcim správcovi účtovné, daňové a právne služby za účelom plnenia svojich zákonných povinností a v prípadoch, kedy je to potrebné pre stanovenie, výkon nebo ochranu právnych nárokov, či už v súdnom, mimosúdnom či správnom riadení.

7.3. Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií

Spoločnosť je oprávnená poskytnúť subjektu zabezpečovaciemu pre Spoločnosť posudzovanie oprávnenosti reklamácie daňové doklady k zakúpenému tovaru obsahujúcemu okrem zákonom vyžadovaných náležitostí tiež e-mailovou adresu a telefón Subjektu údajov.

8. Technická opatrenia

K ochrane Osobných údajov Subjektu prijala Spoločnosť potrebné organizačno-technické opatrenia k zabráneniu predovšetkým strate, neoprávnenej manipulácii, neoprávnenému prístupu a akémukoľvek iného zneužitiu. Prijaté opatrenia sú priebežne preverované z hľadiska ich funkčnosti a účelovosti s cieľom zaistiť maximálny štandard ochrany osobných údajov. Aplikácie a dodržovanie organizačno-technických opatrení je priebežne monitorované a sú prijímané nové technické riešenia s ohľadom na technologický vývoj. Osoby, ktorým osobné údaje Spoločnosť sprístupňuje, sú oprávnené spolupracovať so Spoločnosťou výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá zabezpečuje požadovaný maximálny štandard ochrany osobných údajov.

 

V Prahe dňa 25.05.2018

 

Venti Media, s.r.o.