OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky spoločnosti Venti Media, s.r.o

so sídlom 5. Května 78/48, Praha 140 00

IČO:28279549

Tieto obchodné podmienky platia pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.revitalashczech.czwww.revitalashslovakia.sk

Korešpondenčná adresa

Venti Media, s.r.o.
U Kanálky 4,120 00 Praha 2
Telefon: +420 608 199 499
e-mail: info@revitalashczech.cz

 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť: Predávajúci veľkoobchod: Venti Media, s.r.o. IČO:28279549, DIČ:CZ28279549, Spisová značka C 215626 vedená u Mestského súdu v Prahe, Základný kapitál 200 tisíc Kč, sídlo: 5. Května 780/48, Nusle ,140 00 Praha 4. Predávajúci maloobchod: Ing. Marcela Pechová, Komenského 28, 79501, Rýmařov, IČO:87402777

Úvodné ustanovenia

 1. .      Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) spoločnosti Venti  Media, s.r.o., so sídlom 5. května 780/48, Praha, PSČ 140 00, IČO:28279549, (ďalej len „predávajúci“) vychádzajú z obecne záväzných právnych predpisov a v súlade s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) upravujú pravidlá používania internetového obchodu RevitaLash (ďalej len „internetový obchod predávajúceho“) či „ internetový obchod RevitaLash“),  prevádzkovaného predávajúcim na webových stránkach www.revitalashczech.cz, www.revitalashslovakia.sk (ďalej len „webové stránky“), hlavne vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 2. .      V internetovom obchode RevitaLash bude ponúknutý kozmetický tovar, súvisiaci a doplnkový tovar (ďalej len „tovar“).
 3. .      Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, pričom oba tieto dokumenty sú vyhotovené vždy v českom jazyku.
 4. .      Pri uzatváranie kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP sa nepoužije ustanovenie §558.odst. 2 občianskeho zákonníka. Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú pre prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tvaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 5. .      Ustanovenia odchýlne od VOP je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne uznesenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. .      Všeobecné informácie o tovare umiestneného na webových stránkach, sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie §1732 odst.2 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. .      Predávajúci si objednáva tovar z katalógu tovaru umiestneného na webových stránkach, kde sú obsiahnuté informácie o tovare so sumou (s DPH) a všetkých súvisiacich nákladov s týmto spojených. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každého tovaru – dostupnosť konkrétneho tovaru bude vždy potvrdená na základe objednávky.
 3. .      Kupujúci si vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár umiestnený na webových stránkach a objednávku odošle. Odoslaním vyplneného objednávkového formulára robí kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom kupujúci je týmto svojim návrhom viazaný po dobu 30dní od odoslania objednávky.
 4. .      Kupujúcemu je pred odoslaním objednávky vždy umožnené skontrolovať a prípadne zmeniť údaje, ktoré uviedol do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú potom predávajúcim považované za správne a pravdivé.
 5. .      Predávajúci po prijatí objednávky kupujúcim neodkladne potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke v zmysle ustanovenia §1827 odst. 1 občianskeho zákonníka. Súčasťou tohto mailu bude aj odkaz na všeobecné obchodné podmienky v textovej podobe v súlade s §1827 odst. 2 občianskeho zákonníka. Potvrdenie objednávky nie je považované za akceptáciu návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 6. .      Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne alebo telefonicky) a to predovšetkým v súvislosti s charakterom objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu)
 7. .      Za akceptáciu návrhu na uzatvorenie zmluvy a okamžik uzatvorenie kúpnej zmluvy, je považované odoslanie tovaru kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcemu v objednávke či vyzdvihnutie tovaru kupujúcim v prevádzke RevitaLash alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
 8. .      Webové stránky predávajúceho obsahujú mimo iného aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie sú platné v prípade, že tovar je doručený výhrade na území Slovenskej republiky.
 9. .      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 10. .      Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru. Tovar zostáva až po úplne zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho.
 11. .      Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 12. .      Predávajúci si mimo iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva ale sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvorení Kúpnej zmluvy nepríde.
 

Odstúpenie od zmluvy

 1. .      Kupujúci má v súlade s uzatvorením §1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedeného dôvodu a bez akékoľvek sankcie do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. .      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1 VOP je kupujúci povinný predmetný tovar, s výnimkou tovaru podľa čl. 4 odst. 2 VOP, v originálom obale spoločne s originálom faktúry – daňového dokladu zaslať, alebo predať predávajúcemu do 14 dní od takéhoto odstúpenia na adresu jeho sídla či v prevádzke RevitaLash spolu s vyplneným formulárom pre odstúpenia od zmluvy (nájdete pod textom Obch. podmienky). Kupujúci nesie náklady spojené s návratom tovaru a to aj v prípade, že tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštovou cestou.
 3. .      Ustanovenie zákona o odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní však nejde chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí  bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, musí predávajúci uplatniť na spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vráti iba takú zníženú kúpnu cenu.
 4. .      V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúceho odseku odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcu dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaného predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu na ďalšie náklady. V prípade, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. .      Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 6. .      Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal.
 7. .      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku, sa kúpna zmluva od počiatku ruší.
 8. .      Keď je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená  s rozväzovacou  podmienkou, keď príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom tohto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 9. .      Právo na odstúpenie od zmluvy  spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníka nemá v prípade zmlúv:
 

- O poskytnutí služieb, v prípade, že boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy upovedomil spotrebiteľa, že v takomto prípade nemá právo na odstúpení od zmluvy,

- O dávke tovaru alebo služby, ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôle podnikateľa a k nemu nemôže prísť v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

- O dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsať dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôle podnikateľa,

- O dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- O dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

- O oprave alebo údržbe prevedenej v mieste určenom spotrebiteľom na ich žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedenia iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

- O dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť,

- O dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

- O dodávke novín, periodík a časopisov,

- O ubytovaní, doprave, stravovania alebo využívania voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

- Uzavieranie na základe verejnej dražbe podľa zákona upravujúceho verejné dražby alebo

- O dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy upovedomil spotrebiteľa, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Dodanie tovaru

 1. .      Objednanie tovaru bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkovým možnostiam predávajúceho dodané v čo najkratšej dobe od potvrdenia objednávky predávajúcim, dodacia lehota sa počíta na pracovné dni a obvykle sa jedná o  2-5  pracovných dní. U platby tovaru prostredníctvom dobierky sa dodacia lehota počíta odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, vo všetkých ostatných prípadoch odo dňa prevzatia platby za tovar predávajúcim. Kupujúci je o dodacej lehote objednaného tovaru informovaný e-mailom v okamžiku jeho expedície.
 2. .      Tovar bude dodaný kupujúcemu spôsobom, ktorý si zvolí v objednávke, pričom má na výber zo spôsobov uvedených na webových stránkach v sekcii „spôsob dopravy a spôsob platby“, kde je tiež k dispozícii cenník dodávaného tovaru a baleného a ďalšie podmienky dopravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočných nákladov spojených s týmto spôsobom dopravy.
 3. .      Keď je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 4. .      Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, pokiaľ bolo nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke.
 5. .      V prípade, že kupujúci zvolí možnosť osobného odberu tovaru, je kupujúci povinný v objednávke zvoliť osobný odber na predajne, v ktorom si tovar prevezme. Tovar si kupujúci môže previať potom, čo dostane e-mailom od predávajúceho potvrdenie, že tovar je na príslušnej predajni pripravený k prevzatiu. Tovar je kupujúcemu vo vybranej prevádzke RevitaLash rezervovaný po dobu 14 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia o pripravení tovaru na prevádzke. Pokiaľ si kupujúci v tejto lehote tovar nevyzdvihne, kúpna zmluva nebude uzatvorená a objednávka bude stornovaná.
 6. .      V prípade osobného odberu tovaru môže byť kupujúcemu vydaný iba tovar uvedený v objednávke. Iný tovar nachádzajúci sa v prevádzke si kupujúci môže zakúpiť avšak za ceny platné pre predaj v prevádzke a nie za ceny platné pre predaj prostredníctvom internetového obchodu RevitaLash.
 7. .      Spolu s tovarom kupujúci dostane vždy faktúru – daňový doklad za tovar.
 8. .      Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť predávajúcemu, alebo prepravcovi.  V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od predávajúceho, resp. prepravcu prevziať.
 

Cena za tovar a spôsob platby za tovar

 1. .      Ceny za tovar uvedené na webových stránkach sú platné iba za predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu RevitaLash.
 2. .      Všetky ceny tovaru aj s akčnými platia do odvolania alebo vypredania zásob.
 3. .      V uvedených cenách za tovar je zahrnutá daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Uvedené ceny nezahrňujú náklady na poštovné a balné.
 4. .      Kupujúci môže uhradiť ceny tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru predávajúci mi nasledujúcimi spôsobmi: v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty v prevádzke predávajúceho, v hotovosti na dobierku, bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.
 5. .      V prípade dodania tovaru na dobierku uhradí kupujúci cenu za tovar pri jeho prevzatí doručovateľom. K cene za tovar budú pripočítané náklady na poštovné a balné podľa cenníku uvedeného na webových stránkach v sekcii „Informácie o doručení“.
 6. .      V prípade osobného odberu tovaru uhradí kupujúcemu cenu za tovar pri jeho prevzatí v prevádzke RevitaLash a to v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty.
 7. .      Ďalej je možné cenu tovaru uhradiť bankovým prevodom na účet predávajúceho.
 8. .      V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude odoslané popr. dodané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny považovaný za zálohovú platbu na kúpnej cene.
 9. .      Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nepríde k dodatočnému potvrdenia objednávky podľa čl. 3 odst.6VOP, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 10. .      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6 odst. 7 a odst. 9 VOP ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.
 11. .      Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 

Práva z chybného plnenia

 1. .      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi, hlavne ustanovením §1914 až 1925, §2009 až 2161 až 2174 občianskeho zákonníka.
 2. .      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí tovaru kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou , hlavne že je bez chýb.
 3. .      Predávajúci odpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal, 

  a)      Má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom podpisované, alebo na základe im predávané reklamy očakávané,

  b)      Sa hodia k účelu, ktoré predávajúci uvádza či ku ktorému sa tovar takéhoto druhu obvykle používa,

  c)       Odpovedá požiadavkám právnych predpisov,

  d)      Je v zodpovedajúcom množstve miere alebo hmotnosti,

  e)      Zodpovedá akosti alebo predávaným zmluvného vzorku alebo predlohe, keby bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy.

 4. .      Ustanovenia uvedené v čl. 7 odst. 3 VOP sa nepoužívajú u tovaru predávajúcim za nižšiu cenu na chybu, ktorá bola nižšia cena dohody, na opotrebovaný tovar spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu odpovedajúcu mieru alebo opotrebovanie, ktorou tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva to z povahy tovaru.
 5. .      Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 6. .      V prípade, že tovar nemá vlastnosti podľa čl. 7 odst. 3 VOP, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu tieto súčasti alebo odstúpenie od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 7. .      V prípade, že nie je možné dodanie nového tovaru, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. V prípade, že je vzhľadom k chybe neúmerné, hlavne  v prípade, že je chybu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.
 8. .      Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, aj v prípade napraviteľnej chyby, pokiaľ tovar nemôže riadne používať pre opakovaný výskyt chýb po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má kupujúci rovnako právo od zmluvy odstúpiť.
 9. .      V prípade, že sa chyba prejaví v priebehu šesť mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri jeho prevzatí.
 

Reklamácia a jej uplatnenie

 1. .      Práva z chýb a ich práva zo záruk za akosť (ďalej len „reklamácia“) sa uplatňuje u predávajúceho.
 2. .      Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto doby nie je možné  právo z chýb u predávajúceho uplatniť, iba v prípade že sa zmluvné strany dohodli inak ako predávajúci č výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinnosti podľa článku 8. Týchto VOP. Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného dokladu, potom čo zistí, že na tovare je chyba.
 3. .      Reklamácia sa uplatňuje osobne v prevádzke RevitaLash alebo prostredníctvom pošty, a to bez zbytočného odkladu po zistenie chyby tovaru, najneskôr však v posledný dom stanovenej doby.
 4. .      Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predĺžiť reklamované originálny tovar, originálny obal výrobku, originál faktúry – daňového dokladu o kúpe tohto tovaru, a ďalej uviesť konkrétny popis chyby a svoje kontaktné údaje.
 5. .      Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatniť, čo je predmetom reklamácie a akým spôsobom vybavenie reklamácie kupujúci požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume, mieste a spôsobe vybavenia reklamácie, obsahujúce potvrdenie o prevedenie opravy a dobe ich trvania, prípadne písomné odôvodnené zamietnutie reklamácie. V prípade reklamácie realizovanej prostredníctvom poštovej služby, pošle predávajúci toto potvrdenie kupujúcemu e-mailom.
 6. .      Predávajúci alebo nim poverený pracovník rozhodne o reklamácii hneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia spolu s odstránením chyby musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 7. .      V prípade, že predávaná vec  nie je v rozpore s kúpnou zmluvou, nemá žiadne chyby, alebo uplynula záručná doba, či lehota pre uplatnenie chýb, nemá kupujúci právo na výmenu veci, zľavu z kúpnej ceny, ani nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, s výnimkou prípadu podľa čl. 4 VOP.
 8. .      Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúcemu. Na tento postup musí predávajúci kupujúceho dopredu upozorniť a poskytnúť mu primeranú lehotu k prevzatiu tovaru.
 9. .      Vzorky a darčeky, ktoré kupujúci dostane bezplatne spoločne s objednaným tovar nie je možné reklamovať
 10. .     Keď je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatneným svojho práva.
 

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov naleznete na odkaze zde

Evidencia tržieb

 1. .      Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účet. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 2. .      Predávajúci vystavuje účet podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielanej emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobe prepravy.
 

Záverečná ustanovenia

 1. .      Predávajúci má kedykoľvek právo zmeniť tieto VOP. Takto zmenené VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach alebo dňom v nich uvedenom. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnú predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. .      Kupujúci týmto preberá na seba ohrozenie zmeny okolností v zmysle §1765 odst.2 občianskeho zákonníka.
 3. .      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 4. .      Kúpna zmluva spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5. .      K mimosúdnemu riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO:00 20 869, internetová adresa: http://ee.coi.cz Platforma pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešené sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 6. .      Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
 7. .      Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto VOP stane celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, zostane zostatok ustanovenia v plnej platnosti a účinnosti a namiesto nesplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje.
 8. .      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2018